testeditor ∙ October 28, 2021 ∙ 13 min read

avon power renewal serum

Campanie promoțională adresată consumatorilor. Perioada campaniei: 28.10.2021 – 1.11.2021

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1 Organizatorul campaniei ”AVON Power Renewal Serum” (denumita in continuare “Concursul”) este Societatea A List Magazine SRL.

Concursul se desfasoara prin intermediul GMP PUBLIC RELATIONS SRL cu sediul în str. Istriei nr 4, sector 3, Bucureşti, cod fiscal RO22181960, Nr ORC: J40/14479/2007, cont RO26RNCB0088090574960001, deschis la BCR, sucursala – Sector 2, reprezentată prin Mănoiu-Burlan Ioana-Corina, cu functia de ADMINISTRATOR (denumita in continuare „Agentia”).

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toate persoanele participante. Prin participarea la Campanie se prezuma cunoasterea, acceptarea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului.

1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile in mod gratuit, in vederea consultarii de catre persoanele participante pe www.alistmagazine.ro

1.4 Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a persoanelor participante cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public in maniera prezentata la art. 1.3, urmand ca modificarile sa produca efecte de la data publicarii lor.

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu varsta de 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, cu domiciliul/resedinta stabila pe teritoriul Romaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

2.2 La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii societatilor GMP PUBLIC RELATIONS SRL, A List Magazine SRL sau ai societatilor participante la realizarea si derularea Campaniei, si nici rudele de gradul I si afinii acestor angajati.

2.3 Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Art. 3. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania va incepe in data de 28 octombrie 2021, ora 10:00 si se va incheia in data de 1 noiembrie 2021, ora 23:59, ora Romaniei (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

3.2 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul platformei Instagram, accesibila la link-ul www.instagram.com (denumita in continuare „Instagram”), mai exact prin intermediul paginii https://www.instagram.com/alistmagazine/,  in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a se inscrie in cadrul Campaniei, Participantii trebuie sa detina un cont activ de Instagram incepand cu 28 octombrie 2021.

4.2. Participantii trebuie sa acceseze, in Perioada Campaniei, Pagina https://www.instagram.com/alistmagazine/ si in urma parcurgerii materialului foto postat pe pagina, Participantul sa dea like la postare, follow @avonspaceromania si @alistmagazine si sa posteze un comentariu in sectiunea «Comentarii» prin care isi exprima dorinta de a testa produsele oferite in cadrul concursului, prin raspuns la i ntrebarea „Care este pasul esențial în rutina ta de skincare?”

4.3. Un Participant se poate inscrie o singura data in cadrul Campaniei, prin utilizarea unui singur cont activ de Instagram. In cazul in care un Participant a incercat sa se inscrie prin utilizarea mai multor conturi de Instagram, acesta va fi luat in considerare o singura data in cadrul tragerii la sorti.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

4.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau au facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 5.TRAGEREA LA SORTI

5.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului se va efectua in termen de 1 zi de la finalizarea Campaniei.

5.2. Tragerea la sorti va fi efectuata de un reprezentant al Organizatorului. Tragerea la sorti se va realiza prin mijloace automate, fara interventie umana.

5.3 In cadrul tragerii la sorti se vor desemna un (1) castigator si 3 rezerve. Pentru desemnarea castigatorului si rezervelor aferente acestuia vor fi luate in considerare toate comentariile postate de catre Participanti ca raspuns la intrebarea adresata acestora prin intermediul Paginii Alist Magazine.

Art. 6. CONDITII DE VALIDARE CȂSTIGATORI

6.1 Participantii la Campanie trebuie sa indeplineasca si sa respecte conditiile stipulate in prezentul Regulament.

6.2 Pentru ca un Participant extras prin tragerea la sorti sa fie validat castigator al premiului, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii :

-sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la art. 2;

-sa se fi inscris in Campanie respectand mecanismul Campaniei prevazut la art. 4.

Castigatorii vor fi anuntati in data de 2 noiembrie 2021 pe Instagram Stories @alistmagazine.

Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului pe pagina de Instagram. In cazul in care Participantul desemnat ca fiind potential castigator nu va furniza: nume, prenume, adresa adresa de corespondenta, numar de telefon in maximum 2 zile lucratoare de la data la care acesta a fost informat de castig, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve in ordinea desemnarii lor.

6.3 In cazul in care castigatorul nu respecta conditiile de la Art. 6.2 sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a il invalida.

6.4 Se va apela la rezerve in ordinea desemnarii acestora in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, acestia nu pot lua legatura cu Participantul ales castigator in termenele stabilite in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament sau castigatorul refuza premiul. Pentru repartizarea premiilor la rezerve se va aplica acelasi principiu de validare mentionat la art. 6.

art. 7. PREMIILE

7.1

In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la articolul 4.2, 3 premii, prin tragere la sorti. Premiile se vor acorda in maximum 30 de zile de la data de validare a castigatorilor. Valoarea totala a premiilor este de 1061,97 RON (TVA inclus), conform tabelului de mai jos:

Premiile vor fi expediate prin intermediul unui curier privat, la adresa de corespondenta oferita de castigatori.

7.2 Castigatorii acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

7.3 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validare stipulate in art. 6 , premiul nu va fi acordat. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat premiul si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la art. 6.

7.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa acordarea premiului catre castigator, cu exceptia celor de natura legala – impozite pe valoarea premiilor.

7.5 Premiul acordat in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar premiul nerevendicat/invalidat din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament nu mai este datorat de catre Organizator si va ramane in posesia acestuia.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului

8.2. În vederea desfășurării Concursului, Organizatorul menționat la art. 1 va prelucra în calitate de operator datele cu caracter personal ale participanților.

8.3. Datele de contact ale Operatorului menționate la art. 1 pot fi folosite pentru a adresa pentru nelămuriri și pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate.

8.4. In cadrul Concursuluu, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/pseudonim folosit în cadrul rețelei Instagram,.

8.5. În ceea ce privește Câștigătorii validați, Operatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar de telefon, adresa de corespondenta, pentru acordare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorilor pentru ca Operatorul sa poată evidenția contabil acordarea premiilor și a dovedi acordarea acestora.

8.6. Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea organizării și derulării acesteia, desemnării și validării câștigătorilor, precum și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului.

8.7. Datele vor fi prelucrate in scopul interesului legitim al Organizatorului pentru derularea Concursului și pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a eventualelor anexe la acesta. Înscrierea participantului (persoană vizată) în Campanie implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.8. Cu privire la datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru evidența contabilă a Organizatorul a, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă timp 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc predarea premiului.

8.9.La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

8.10. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, participanții – în calitate de persoane vizate – au următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, datele urmând a fi șterse conform cererii persoanei vizate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.

8.11. Participanții își pot exercita drepturile menționate mai sus printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa sediului Organizatorului menționată la art. 1 SAU printr-o cerere transmisă prin email la adresa echipa@alistmagazine.ro

8.12. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

8.13. Datele personale ale câștigătorului la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de fraudare a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

9.2 Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de Participanti (soft si/sau hard-ware), cum ar fi, dar fara a se limita la:

Situatiile in care anumiti Participanti sunt in incapacitate de a accesa, partial sau integral, platforma Instagram, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea Instagram. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii Instagram.

Pierderea de catre Participant a datelor de logare in contul creat in aplicatia Instagram sau alte defectiuni;

Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea-vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei).

Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minima 9, Mozilla Firefox, versiunea minima 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare minim Windows 2000. Pentru mobil se recomanda varianta Android minimum 5, iar pentru IOS pentru a functiona in conditii optime, se recomanda folosirea sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 4S.

pentru cazurile in care numarul de telefon mobil nu au fost corect comunicat catre Organizator, precum si pentru orice alte situatii independente de Organizator.

9.3 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

9.4 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Instagram. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondenta si numarul de telefon mobil).

9.5 Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru Participantii care nu se inscriu in perioada de desfasurare a Campaniei sau care nu completeaza toate campurile obligatorii.

Art. 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

10.1 Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt supuse impozitarii pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

10.2 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina, sa il declare si sa il transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Codului Fiscal. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre acestia.

Art. 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11.2 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente

Art. 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

12.1 Campania poate inceta inainte de sfarsitul Perioadei Campaniei in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Foto: Sorin Badea/A List Magazine

Related Posts

Half is Free vine la CLUJ!

Half Is Free, cel mai așteptat eveniment de shopping al sezonului, vine la Cluj pe 24 martie 2024!…

Unde găsiți revista A List Magazine nr. 30 – martie 2024?

NU UITAȚI: revista A List Magazine este gratuită și o puteți lua din zecile de locuri simpatice (de…

VIDEO- Cum a fost la petrecerea de lansare a numărului 30 A List Magazine

Am avut motiv să sărbătorim(unul și mai mare decât de obicei)! Revista print A List Magazine a celebrat, în acest…

Cum a fost la lansarea revistei A List Magazine, primăvară 2024 (Partea a IIl-a)

Foto: Dan Borzan, Ionel Vîlcan, Gabriel Mădularu Am avut motiv să sărbătorim(unul și mai mare decât de obicei)!…

Cum a fost la lansarea revistei A List Magazine, primăvară 2024? (partea a II-a)

Am avut motiv să sărbătorim(unul și mai mare decât de obicei)! Revista print A List Magazine a celebrat,…

Cum a fost la lansarea revistei A List Magazine, primăvară 2024 (Partea l)

Foto: Dan Borzan, Ionel Vîlcan, Gabriel Mădularu Am avut motiv să sărbătorim(unul și mai mare decât de obicei)!…

Unde găsiți revista A List Magazine nr. 29, iarnă 2023?

NU UITAȚI: revista A List Magazine este gratuită și o puteți lua din zecile de locuri simpatice (de…

Cine sunt designerii pe care îi puteți găsi la Alist Designers boutique, în luna decembrie (VIDEO)

Spațiul de la parterul București Mall Vitan s-a transformat, pe tot parcursul lunii decembrie, într-o destinație elegantă de…

Cum a fost la lansarea revistei A List Magazine iarnă 2023-2024? Partea a III-a

Am strălucit! Da, da, la lansarea ediției de iarnă a revistei A List Magazine toată lumea a strălucit….

Cum a fost la lansarea revistei A List Magazine iarnă 2023-2024? Partea a II-a

Am strălucit! Da, da, la lansarea ediției de iarnă a revistei A List Magazine toată lumea a strălucit….