A List Magazine ∙ February 23, 2023 ∙ 8 min read
 1. Organizatorul campaniei

(1) Campania este organizată de către Societatea A LIST MAGAZINE S.R.L., împreună cu TEILOR S.R.L., numite în continuare “Organizatorul”.

(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii şi condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

(3) Regulamentul este disponibil gratuit pe toată durata Campaniei, în secțiunea de Regulament de pe pagina Alist Events a www.alistmagazine.ro ,  precum și la sediul Organizatorului menționat la art. 1.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, informând în prealabil potențialii participanți, cu minim o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor prin publicare  pe pagina de Facebook A List Magazine și pe pagina de Instagram a @alistmagazine.

 1. Durata de desfășurare a Campaniei

(1) Campania se derulează exclusiv online, pe pagina de Instagram A List Magazine (@alistmagazine) .

(2)  Campania se va derula în perioada 24.02.2023 – 01.03.2023.

(3)  După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

 1. Condiții de participare și produsele incluse în Campanie
 • La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare „Participant”) care are domiciliul sau reședința în România la data începerii Campaniei.
 • Pentru a se înscrie în Campanie, Participanții se obligă să urmeze procedura descrisă la art. 4
 • Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promoțională angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
 • Participanții îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informațiile şi datele inexacte şi/sau pentru declaraţiile mincinoase şi nici pentru consecințele ce decurg ori ar putea decurge din astfel de declarații. Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false pierde calitatea de câștigător.
 • Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu. Câștigători îşi asumă răspunderea pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.
 1. Mecanismul Campaniei
 • Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa îndeplinească următorii pași:
 • Să dea follow paginilor de Instagram @teilor_finejewellery și @alistmagazine;
 • Să aprecieze prin LIKE postarea aferentă concursului
 • Să răspundă prin comentariu
 • Să menționeze prin TAG persoane, într-un număr ales de Participant, din rețeaua Instagram;
 1. Premiile acordate

Premiul acordat prin tragere la sorti consta in lanț cu pandant din aur alb 18k, cu diamante 0.15 ct H VS, de 1.74g, in valoare de 2885 lei.

Premiul se înmânează exclusiv castigatorului si nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestora în bani sau alte beneficii.

 1. Desemnarea și validarea câștigătorului
 • Un Participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei.
 • Stabilirea câștigătorului se va realiza prin tragere la sorți care va avea loc pe data de 01.03.2023. Tragerea la sorți se va realiza prin intermediul site-ului https://app-sorteos.com, extragerea fiind înregistrată de către A List Magazine.
 • Înregistrarea video va fi păstrată un termen de minim 30 de zile lucrătoare de la încheierea tombolei.
 • Se vor extrage un câștigător și două rezerve aferente premiului.
 • Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorul prin mesaj privat pe platforma online Instagram, iar in cazul in care câștigătorul nu răspunde la 3 (trei) mesaje succesive în decurs de 24 de ore, câștigătorul în cauză este invalidat si va fi contactată prima rezervă extrasă. În cazul în care – după aplicarea procedurii de mai sus – și prima rezervă este invalidată, se procedează la contactarea celei de-a doua rezerve.
 • Câștigătorului validat i se va inmana premiul la adresa comunicată. Câștigătorul va prezenta in momentul ridicării premiului actul de identitate și va semna documente aferente recepționarii premiului.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Campaniei

(1) În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul menționat la art. 1 va prelucra în calitate de operator datele cu caracter personal ale participanților.

(2) Datele de contact ale Operatorului menționate la art. 1 pot fi folosite pentru a adresa pentru nelămuriri și pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate.

(3) In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/pseudonim folosit în cadrul rețelei Instagram,.

În ceea ce privește Câștigători validați, Operatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă și număr de telefon pentru acordare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorului pentru ca Operatorul sa poată evidenția contabil acordarea premiului și a dovedi acordarea acestora.

(4) Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea organizării și derulării acesteia, desemnării și validării câștigătorului, precum și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului.

(5) Datele vor fi prelucrate in scopul interesului legitim al Organizatorului pentru derularea Campaniei promoționale și pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a eventualelor anexe la acesta. Înscrierea participantului (persoană vizată) în Campanie implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

(6) Cu privire la datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru evidența contabilă a   Organizatorul a, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă timp 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc predarea premiului.

(7) La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

(8) Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, participanții – în calitate de persoane vizate – au următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, datele urmând a fi șterse conform cererii persoanei vizate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

(ii)       dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)      dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)      dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v)       dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)      dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii)     dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)    dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.

(9) Participanții își pot exercita drepturile menționate mai sus printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa sediului Organizatorului menționată la art. 1 SAU printr-o cerere transmisă prin email la adresa.

(10) Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

(11) Datele personale ale câștigătorului la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

 1. Încetarea înainte de termen a Campaniei

(1)  Campania poate înceta anterior termenului stabilit prin Regulament numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, respectiv în cazul imposibilității Organizatorului, din orice motive independente de voinţa sa, de a continua Campania.

(3)  În acest caz, Organizatorul nu mai are nicio obligație față de participanții la Campanie, nu este ținut la întoarcerea unei sume sau la plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 1. Litigii
 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucuresti.
 • Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorului. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.
 1. Dispoziții finale
 • Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.
 • În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile prevăzute în Regulamentul Campaniei, îşi rezervă dreptul de a-l descalifica, fără alte despăgubiri sau plăţi.
 • Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau Campania promoţională.

Related Posts

Unde găsiți revista A List Magazine nr. 31 – iunie 2024?

NU UITAȚI: revista A List Magazine este gratuită și o puteți lua din zecile de locuri simpatice (de…

Cum a fost la lansarea revistei Alist Magazine, nr. 31, ediția de vară 2024 (Partea a-III-a)

Pentru o zi întreagă ne-am simțit ca pe Riviera, la Bubble Breakfast. Cu soare, muzică, oameni frumoși și…

Cum a fost la lansarea revistei A List Magazine nr. 31, ediția de vară 2024? Partea a II-a

Pentru o zi întreagă ne-am simțit ca pe Riviera, la Bubble Breakfast. Cu soare, muzică, oameni frumoși și…

Cum a fost la lansarea revistei A List Magazine nr. 31, ediția de vară 2024? Partea I

Pentru o zi întreagă ne-am simțit ca pe Riviera, la Bubble Breakfast. Cu soare, muzică, oameni frumoși și…

PUMA ne-a purtat pe meleaguri siciliene, în cadrul evenimentului A List Magazine X Nostalgia

PUMA ne-a purtat pe meleagurile siciliene și anul acesta cu noua colecție PUMA Palermo lansată la nivel global…

Cum a fost la evenimentul A List Magazine X Nostalgia? (partea a II-a)

Astăzi am tras chiulul. Și nu oricum, ci în ritmuri de dans pe melodii ca odinioară, pe o…

Cum a fost la evenimentul A List Magazine X Nostalgia? (partea I)

Astăzi am tras chiulul. Și nu oricum, ci în ritmuri de dans pe melodii ca odinioară, pe o…

Cum a fost la Half Is Free, ediția de primăvară, de la București (VIDEO)

Half Is Free, cel mai așteptat eveniment de shopping al primăverii, a avut loc la BUCUREȘTI, pe 20…

Half is Free vine la CLUJ!

Half Is Free, cel mai așteptat eveniment de shopping al sezonului, vine la Cluj pe 24 martie 2024!…

Unde găsiți revista A List Magazine nr. 30 – martie 2024?

NU UITAȚI: revista A List Magazine este gratuită și o puteți lua din zecile de locuri simpatice (de…