A List Magazine ∙ February 23, 2021 ∙ 9 min read

#Alisters! Alaturi de LOREAL PRO ROMANIA organizam un super CONCURS, la care puteti castiga instrumentul de styling de care noi deja ne-am indragostit. Oferim 1 Steampod 3.0 de la L’Oreal Professionnel, prima placă profesională de styling pe baza de aburi, patentată pentru o transformare instantă, ce face părul cu 78% mai puțin deteriorat.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Steampod 3.0 – L’Oreal Professionnel

 

 1. Organizatorul campaniei

(1) Campania este organizată de către Societatea A LIST MAGAZINE SRL-, numită în continuare “Organizatorul”.

(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii şi condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

(3) Regulamentul este disponibil gratuit pe toată durata Campaniei, în secțiunea de Regulament de pe pagina Alist Event a www.alistmagazine.ro (link),  precum și la sediul Organizatorului menționat la art. 1.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, informând în prealabil potențialii participanți, cu minim o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor prin publicare  pe pagina de Facebook A List Magazine și pe pagina de Instagram a @alistmagazine.

 

 1. Durata de desfășurare a Campaniei

(1) Campania se derulează exclusiv online, pe pagina de Instagram A List Magazine (@alistmagazine) .

(2)  Campania se va derula în perioada 23.02.2021 (începând cu 20:00) – 28.02.2021 (inclusiv, pana la ora 20:00).

(3)  După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

 1. Condiții de participare și produsele incluse în Campanie
 • La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare „Participant”) care are domiciliul sau reședința în România și vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei.
 • Pentru a se înscrie în Campanie, Participanții se obligă să urmeze procedura descrisă la art. 4
 • Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promoțională angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
 • Participanții îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informațiile şi datele inexacte şi/sau pentru declaraţiile mincinoase şi nici pentru consecințele ce decurg ori ar putea decurge din astfel de declarații. Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false pierde calitatea de câștigător.
 • Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu. Câștigătorii îşi asumă răspunderea pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.
 • Nota: o persoana se poate inscrie o singura data in concurs

 

 1. Mecanismul Campaniei
 • Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa îndeplinească următorii pași:
 • Să dea follow paginilor de Instagram @lorealpro și @alistmagazine;
 • Să aprecieze prin LIKE postarea aferentă concursului
 • Să răspundă prin comentariu pe care din cele două look-uri îl apreciază
 • Să menționeze prin TAG două persoane, din rețeaua Instagram;

 

 1. Premiile acordate
 • Premiile acordate prin tragere la sorti constau într-o placă profesională Steampod 3.0 de la L’Oreal Professionnel

(2) Premiile se înmânează exclusiv castigatorului si nu este posibilă înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora în bani sau alte beneficii.

 

 1. Desemnarea și validarea câștigătorilor
 • Un Participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei.
 • Stabilirea câștigătorilor se va realiza prin tragere la sorți care va avea loc pe data de 28.02.2021. Tragerea la sorți se va realiza prin intermediul site-ului https://app-sorteos.com, extragerea fiind înregistrată de către A List Magazine. Fiecărui participant i se va atribui un număr, extragerea efectuându-se aleator, în mod electronic, prin intermediul site-ului https://app-sorteos.com.

Înregistrarea video va fi păstrată un termen de minim 30 de zile lucrătoare de la încheierea tombolei.

 • Se va extrage 1 (un) câștigător și 3 (trei) rezerve aferente premiului.
 • Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorul prin mesaj privat pe platforma online Instagram, iar in cazul in care câștigătorul nu răspunde la 3 (trei) mesaje succesive în decurs de 24 de ore, câștigătorul în cauză este invalidat si va fi contactată prima rezervă extrasă. În cazul în care – după aplicarea procedurii de mai sus – și prima rezervă este invalidată, se procedează la contactarea celei de-a doua rezerve până la epuizarea celor 3 rezerve extrase.
 • Câștigătorilor validați i se va inmana premiul la adresa comunicată. Câștigătorul va prezenta in momentul ridicării premiului actul de identitate și va semna documente aferente recepționarii premiului.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Campaniei

(1) În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul menționat la art. 1 va prelucra în calitate de operator datele cu caracter personal ale participanților.

(2) Datele de contact ale Operatorului menționate la art. 1 pot fi folosite pentru a adresa pentru nelămuriri și pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate.

(3) In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/pseudonim folosit în cadrul rețelei Instagram,.

În ceea ce privește Câștigătorii validați, Operatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă și număr de telefon pentru acordare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorilor pentru ca Operatorul sa poată evidenția contabil acordarea premiilor și a dovedi acordarea acestora.

(4) Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea organizării și derulării acesteia, desemnării și validării câștigătorilor, precum și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului.

(5) Datele vor fi prelucrate in scopul interesului legitim al Organizatorului pentru derularea Campaniei promoționale și pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a eventualelor anexe la acesta. Înscrierea participantului (persoană vizată) în Campanie implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

(6) Cu privire la datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru evidența contabilă a   Organizatorul a, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă timp 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc predarea premiului.

(7) La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

(8) Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, participanții – în calitate de persoane vizate – au următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, datele urmând a fi șterse conform cererii persoanei vizate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

(ii)       dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)      dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)      dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v)       dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)      dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii)     dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)    dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.

(9) Participanții își pot exercita drepturile menționate mai sus printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa sediului Organizatorului menționată la art. 1 SAU printr-o cerere transmisă prin email la adresa.

(10) Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

(11) Datele personale ale câștigătorului la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

 

 1. Încetarea înainte de termen a Campaniei

(1)  Campania poate înceta anterior termenului stabilit prin Regulament numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, respectiv în cazul imposibilității Organizatorului, din orice motive independente de voinţa sa, de a continua Campania.

(3)  În acest caz, Organizatorul nu mai are nicio obligație față de participanții la Campanie, nu este ținut la întoarcerea unei sume sau la plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

 1. Litigii
 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucuresti.
 • Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.
 1. Dispoziții finale
 • Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.
 • În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile prevăzute în Regulamentul Campaniei, îşi rezervă dreptul de a-l descalifica, fără alte despăgubiri sau plăţi.
 • Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau Campania promoţională.

 

 

Related Posts

10 idei de cadouri pentru Sf. Andrei – Oferă în dar obiecte create de branduri românești

Se apropie cu pași repezi perioada Sărbătorilor și probabil că te gândești să le oferi celor dragi cadouri…

Designerii lunii noiembrie la Alist Designers Boutique: Anna Fellini, Chicineta și The Stories of O

De Ioana Andriescu Video: Ștean Bucur/ A List Magazine Nu e niciodată prea devreme să te apuci de…

Cum a fost la Half Is Free București, ediția de toamnă 2023

Weekendul trecut ne-am bucurat cu toții de cumpărături la jumătate de preț. Unirea Shopping Center București, din Bd.Corneliu…

Half Is Free vine la Cluj

Half Is Free, cel mai așteptat eveniment de shopping al sezonului vine la Cluj pe 29 octombrie 2023!…

Jurnal de călătorie: Ziua a VIII-a. Roma

Se spune că toate drumurile duc la Roma. Ei bine, tot la Roma se sfârșește și călătoria noastră…

Jurnal de vacanță: Ziua a VII- La Spezia, Pisa, Cinque Terre

Cu cât ne apropiem mai mult de finalul croazierei noastre pe mare, încep să apară regretele. A fost…

Jurnal de vacanță: Ziua a VI-a, Ajaccio (Corsica)

Se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață. Ei bine cea de-a 6-a zi a experienței Alist…

Jurnal de vacanță: Ziua V – Portofino

În această zi frumoasă de septembrie, ne-am trezit cu un singur gând: să ne bucurăm de câteva ore…

Jurnal de vacanță: Ziua IV – Pe Mare

După impresiile frumoase cu care am rămas din Ibiza, ne îndreptăm pașii către o altă destinație pe care…

Alist At Sea – Jurnal de vacanță, Ziua III – Ibiza

Continuăm periplul Alist At Sea și ajungem în următoarea noastră destinație: Ibiza. Când spui Ibiza, gândul te duce…